Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و در سهام است. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1 -  سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار " ثبت شده نزد سازمان  حداقل 70% از کل دارایی های صندوق
2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر داکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
2-1- سهام و حق تقدم سهام منتشره در بورس تهران و قرار داد اختیار معامله همان سهام حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
2-2- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرار داد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3- سهام ، حق تقدم سهام و قرار داد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
4- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران حداكثر ٢٠% از كل دارايي هاي صندوق
5- واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار " حداکثر 5% از کل دارایی صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد .
6- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در یکی از بورس ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
7- اخذ موقعیت خرید در قرار داد اختیار معامله سهام  حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
8- اخذ موقعیت فروش در قرار داد اختیار معمله خرید سهام حداکثر 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان