جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 382,314 85.27 4,638,440 81.16 8,856,285 81.37 8,490,298 91.23
اوراق مشارکت 16,907 3.77 163,125 2.85 272,363 2.5 315,393 3.39
سپرده بانکی 37,823 8.44 629,093 11.01 1,248,945 11.47 208,070 2.24
وجه نقد -1,030 -0.23 -20,339 -0.36 -23,764 -0.22 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,362 2.76 304,887 5.33 530,387 4.87 292,279 3.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 163,821 36.54 1,918,786 33.57 3,674,626 33.76 3,546,133 38.11