بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 100,714 91.44 245,150 94.63 258,842 92.61 271,035 90.85
اوراق مشارکت 6,390 5.8 856 0.33 842 0.3 843 0.28
سپرده بانکی 3,294 2.99 3,918 1.51 4,472 1.6 8,985 3.01
وجه نقد 51 0.05 55 0.02 2 0 5 0
سایر دارایی ها -,307 -0.28 9,077 3.5 15,329 5.48 17,459 5.85
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 52,242 47.43 102,618 39.61 99,344 35.55 99,827 33.46