جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 133,985 90.95 430,872 89.29 496,033 89.16 576,063 90.77
اوراق مشارکت 8,133 5.52 27,953 5.79 23,787 4.28 25,221 3.97
سپرده بانکی 4,436 3.01 9,420 1.95 14,598 2.62 26,269 4.14
وجه نقد 36 0.02 -,336 -0.07 -,852 -0.15 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 722 0.49 14,662 3.04 22,763 4.09 7,108 1.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 62,559 42.47 159,746 33.1 185,194 33.29 211,718 33.36