بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 112,546 91.09 323,159 88.88 388,578 87.42 370,869 87.78
اوراق مشارکت 6,683 5.41 9,126 2.51 19,560 4.4 30,011 7.1
سپرده بانکی 4,081 3.3 15,668 4.31 23,036 5.18 6,038 1.43
وجه نقد 62 0.05 204 0.06 872 0.2 4 0
سایر دارایی ها 177 0.14 15,444 4.25 12,442 2.8 15,597 3.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 55,544 44.96 115,046 31.64 134,271 30.21 136,286 32.26