جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 933,568 90.51 9,275,439 91.3 9,390,295 96.55 8,650,071 96.91
اوراق مشارکت 24,157 2.34 96,070 0.95 119,924 1.23 108,192 1.21
سپرده بانکی 62,513 6.06 621,443 6.12 38,478 0.4 192 0
وجه نقد -,971 -0.09 1 0 1 0 1 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,143 1.18 166,456 1.64 176,824 1.82 167,629 1.88
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 388,420 37.66 3,752,881 36.94 3,853,968 39.63 3,571,860 40.02